សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុន RICON WIRE MESH CO ។ , LTD ។
  • សំណាញ់ភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់